Сфери на дейност

Абонаментен договор за текуща правна помощ

За улеснение на нашите клиенти юридически лица, с оглед цялостната им дейност, предлагаме сключването на Абонаментен договор за текуща правна помощ. Пълното правно обслужване на клиентите им предоставя спокойствие и сигурност, при решаване на възникналите проблеми от специалист, който познава дейността на дружеството в детайли и на когото могат да разчитат. Виж повече »

Гражданско право

 • Правни консултации по гражданско-правни въпроси;
 • Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;
 • Консултации при сключването на различни видове сделки и изготвяне на договори;
Виж повече »

Търговско право

 • Консултации в избора на подходяща правно-организационна форма за съответния бизнес на търговеца;
 • Учредяване и регистрация на търговски дружества и еднолични търговци;
 • Учредяване на холдингови дружества и консорциуми;
 • Регистрация на търговски представителства на български и чуждестранни фирми, и търговски организации;
Виж повече »

Регистрация на фирми

 • Ние ще Ви консултираме при избора на правно-организационната форма на фирмата, която искате да регистрирате (ЕТ, ООД, ЕООД и др.) и ще изготвим всички документи, необходими за регистрацията – договори, пълномощни, декларации и др., ще резервираме наименованието на бъдещия търговец и след внасяне на всички необходими такси, ще подадем заявлението, заедно с придружаващите го документи в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.
 • Предлагаме Ви юридическа консултация и подготовка на всички документи, необходими за вписване в Търговския регистър на промените в обстоятелствата на търговските дружества и извършване на следните услуги:
Виж повече »

Вещно право

 • Предлагаме пълен пакет юридически услуги, свързани с всички видове сделки с недвижими имоти на територията на Република България:
 • Консултации и правни съвети по сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи;
 • Проучване на вещно-правния статут на недвижими имоти;
 • Изготвяне на подробно правно становище и анализ на правото на собственост;
Виж повече »

Облигационно право

 • Консултации при сключване на договори в областта на гражданското, търговското и облигационното право;
 • Комплексно правно обслужване при изготвяне на различни видове договори и представителство при сключването им;
 • Изготвяне и съдействие при сключването на всички видове договори.
Виж повече »