Преобразуване на търговско дружество

Преобразуването на търговско дружество може да стане по два начина:

  1. Чрез промяна на правната форма на дружеството - от един вид - в друг.
  2. Чрез различните форми на реорганизация - сливане, вливане, разделяне, отделяне.

Срок за изготвяне на документите:

до 3 работни дни.

Цена на услугата:

Държавни такси: 120 лв.
Удостоверение за актуално състояние: 10 лв.
Адвокатски хонорар: по договаряне